Често задавани въпроси

Как може да бъде поръчан превод при вас?

Заявката за писмен или устен превод можете да изпратите по факс, e-mail, по пощата, с куриер или можете да използвате наш формуляр за поръчка.
Заявката трябва да съдържа следните задължителни данни:
• Име на заявителя (за юридически лица – наименование на фирмата);
• адрес за кореспонденция (за юридически лица – адрес на управление, също и БУЛСТАТ и Данъчен номер);
• адрес за кореспонденция, в случай че се различава от адреса на управление на заявителя;
• лице за контакти;
• от и на какъв език трябва да се извърши превода;
• срок за изпълнение и дата на доставка;
• начин на доставка (e-mail, факс, поща, куриер и др.);
• информация, дали преводът е предназначен за публикуване (препоръчително е да се посочи тази информация!);
• други специфични данни, касаещи превода (формат, заявка за запазване на графичната обработка и др.).

Какви са начините за предаване на текст за превод?

Текстовете можете да изпратите по електронната поща, по факса, по пощата, да ги донесете лично или да ги поверите на куриер.
Можете също така да използвате и формуляра за поръчка.

Какви са начините за доставка на готовия превод?

В зависимост от Вашите възможности и изисквания можем да Ви изпратим готовия превод по електронната поща, по факс, разпечатка и дискета по пощата или по куриер или можете лично да вземете превода от нашия офис.

Какви са сроковете на доставка?

Сроковете за изготвяне на превода се определят съгласно с Вашите потребности така, че и при много кратък срок на изпълнение да бъде гарантирано високо качество на превода. При преводи, изготвяни от един преводач, трябва да бъдат предвидени 6 – 8 стандартни страници на ден. В случаите на по-обемни проекти, когато в превода участват повече преводачи, броят на стандартните страници на ден може да се увеличи няколко пъти.

Какво означават ескпресна, бърза и обикновена поръчка за изготвяне на превод?

Експресна поръчка означава изготвяне на превода до 12 часа от получаването му.
Бърза поръчка означава изготвяне на превода до 24 часа от получаването му.
Обикновена поръчка означава изготвяне на превода за срок от 3 работни дни от получаването му.
При всички видове поръчки е валидно правилото, че броят на преведените страници не надвишава 6 стандартни страници на ден.
Като при обикновената и бързата поръчка денят на получаване на заявката не се включва в срока на изпълнение на превода.

Какво е работното ви време?

Обичайното работно време на офиса е 9.30-18.00 понеделник – петък, почивни дни – събота и неделя. Постоянно 24/7/365 дни поддържаме и дежурен телефон за информация и/или спешни заявки – 088 974 66 88.

Какви са начините за заплащане?

В зависимост от Вашите възможности и предпочитания можете да извършите плащането на осъществената услуга в брой в офиса или чрез банков превод по сметките на фирмата. Ще Ви бъде издадена данъчна фактура с начислен ДДС. „Ланекс Груп” ООД е регистрирано по ДДС дружество.

Как се изчислява цената на превода?

Ценовата оферта, се изчислява на базата на една стандартна страница. Точният брой на стандартните страници, закръглен до втория знак след десетичната запетая, се умножава по цената за една страница превод на дадената езикова комбинация, посочена в нашия ценоразпис.

Какво е стандартна страница?

Една стандартна страница съдържа 1800 знака/удара, което означава стандартна машинописна страница по БДС (30реда и 60 удара на ред). Под брой на знаците се разбира сбора на всички букви, цифри и други знаци, включително и интервали, които съдържа предоставеният от Вас текст за превод.

Колко по-рано трябва да се поръча устен превод?

Устният превод може да бъде поръчан и осъществен само при достатъчен предварителен срок.
Консекутивен превод и симултанен превод – 14 дни предварително.
Разбира се, ние имаме възможност да Ви осигурим преводач и до 24 часа.

Предлагате ли намаления?

Намаленията, които предлагаме на нашите клиенти, зависят най-често от обема на текста за превод. Предлагаме специални отстъпки за постоянни клиенти.

На какви езици превеждате и с какви езикови комбинации разполагате?

Превеждаме на всички световни езици и техните комбинации. За по-подробна информация относно конкретните езикови комбинации разгледайте страницата Езици в този web site.

Възможно ли е да се изготви превод, като се запази графичното оформление на оригинала?

Не е необходимо да заявявате предварително запазването на еднаквото форматиране на текста на превода с това на оригиналния текст, това условие е част от всяка поръчка. Според изискванията на клиента „Ланекс ТРАНСЛЕЙТЪР” е в състояние да изготви превод с вмъкнати в текста картинки, графики или схеми.

В какъв електронен формат можете да изготвите превода?

Тъй като разполагаме с широка гама от софтуерни продукти, предлагаме обработка на преведения текст в най-широко използваните формати като:
MS Word (95, 97, 2000, 2007, 2010), Adobe PageMaker, PDF формат, MS PowerPoint, MS Excel, Adobe FrameMaker, Word Perfect, QuarkXPress и др.
Когато е необходимо, можем да осигурим и по-специфично форматиране.

Какво е симултанен превод?

При симултанния превод се превежда на целевия език едновременно с изказването на говорещия, напр. на конференции. Този тип устен превод по правило изисква специална преводаческа техника и най-малко двама преводачи.

Какво е консекутивен превод?

При консекутивния превод преводачът изслушва кратка част от изказването на говорещия, която след това превежда на целевия език. Този тип устен превод се използва най-често при работни срещи с ограничен брой участници.

Правите ли коректури на готови преводи?

Да, правим следните видове коректури:
стилистична коректура – касае стилистична и лингвистична коректура на преводи, на български или на чужд език;
съдържателна коректура – касае терминологичното съответствие в превода, осъществява се от специалист в дадената област;

Какви други услуги предлагате?

Освен писмените преводи, устните преводи и коректурите, ще осигурим за Вас:
• превод по телефона
• нотариална заверка
• туристически услуги:
www.lanextours.com

Каква е разликата между заверения и легализирания превод?

Завереният превод се състои от оригинала на документа и преводния текст, разпечатан на официална бланка на фирмата, подписан от заклет преводач, който писмено е декларирал верността на превода, и подпечатан с печата на преводаческата фирма.
Легализираният превод представлява заверен превод, който е снабден със заверки и таксови марки от Консулски Отдел на Министерството на външните работи на Република България, както и на всички държавни институции и чужди дипломатични и консулски представителства, предвидени от закона в зависимост от вида на документа.

Какво е заверен превод (или също превод от заклет преводач, официален превод, оторизиран превод и под.)?

Завереният превод се състои от документа на изходния език и неговия превод на целевия език. Целият документ е подвързан, подписан от заклет преводач и е подпечатан с печата на преводаческата фирма.

Можете ли да осигурите и нотариално заверено копие/ препис на документа?

Да, предлагаме тази услуга и така спестяваме Вашето време, прекарано в чакане пред нотариалната кантора. За осигуряване на нотариално заверено копие ни е нужен единствено оригинала на Вашия документ.

Можете ли да направите заверка на готов превод, който ще ви донеса?

Да, в случай че отговаря на всички изисквания на заверения превод и нашият заклет преводач е съгласен с превода.

Какви са стандартите за качествен превод?

Качественият превод изразява съдържанието и стила на изходния текст, като едновременно с това преодолява езиковите и културните бариери, които се явяват между автора и читателя на текста, така че преводът на текста да изпълни комуникативното си предназначение и на целевия език.

По какъв начин гарантирате качеството на преводите?

От 2009 г. дружеството е разработило и поддържа Система за управление на Качеството по Европейските Стандарти ISO 9001:2008 и DIN EN 15038:2006-2008. Всеки наш превод е резултат на тясното сътрудничество на организатора, преводача, и коректора. Преводът винаги се прави от преводач – специалист в дадената тематична област на текста, който преди всичко следи за адекватността и единството в терминологично отношение. Готовият превод отива при коректора, който следи за това, дали преводът е пълен и съответства ли на изходния текст. Последен организаторът оценява качеството и поддържа обратна връзка с клиента.

Гарантирате ли конфиденциалността на информацията, съдържаща се в текстовете за превод и тази, евентуално получена по време на устни преводи?

Да, в съответствие с Договора под общи условия нашата фирма се задължава да гарантира конфиденциалността на всяка придобита по този начин информация. Договорът се явява част от всяка поръчка. От друга страна нашите преводачи са задължени да спазват тайната на информацията в съответствие с договора си за сътрудничество с нас и по силата на подписаната от всеки един от тях нотариално заверена декларация.

Предвиждате ли разширяване на обхвата на работните езици?

Да, през март 2014 г. открихме свой офис в Тбилиси, Грузия, в който се предлагат преводи от/ на допълнително 20 изключително редки азиатски езици. Предстои изработването на вътрешен софтуер за адаптирането на всички фирмени работни езици през два езика: английски и руски езици.